02862702191

Chất vệ sinh màng RO, UF

Chất vệ sinh màng RO, UF

Chất vệ sinh màng RO, UF là bộ vệ sinh màng được thiết kế để làm sạch mọi hệ thống RO và UF mà không phải tháo rời màng ra khỏi hệ thống.

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

Sludge Dewatering

SYSTEM FILTER

Air FIlter