02862702191

Giấy lọc chất lỏng

Giấy lọc dầu, giấy lọc nhớt, giấy lọc cặn là giấy lọc chuyên dụng dùng cho việc loại bỏ cặn ra khỏi chất lỏng

Các loại giấy lọc phòng thí nghiệm, giấy lọc dầu, giấy lọc cặn, giấy lọc nước chất liệu celluloze hoặc hổn hợp với nhiều cấp độ lọc khác nhau

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

Sludge Dewatering

SYSTEM FILTER

Air FIlter